Shop By Formula Type

Explore All Our Formulas

Traditional Chinese Medicine Teapills

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Clear Skin Formula

$22.99

Margarite Acne Pills: Clear Skin (珍珠暗瘡丸) is a formula that offers support for clear, healthy skin.* Ingredients include: Huang Qin Pian, Zhen Zhu, Mu Dan Pi, Huang Bai, Ku Shen, Di Huang, Tu Fu Li...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Six Flavor Tea Formula

$20.99

Liu Wei Di Huang Wan: Six Flavor Tea (六味地黃丸) supports balanced Kidney and Liver Yin. Ingredients include: Di Huang -shu, Shan Zhu Yu, Huai Shan / Shan Yao, Fu Ling, Mu Dan Pi, and Ze Xie.

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Nourish Hair Formula

$19.99

Shou Wu Wan: Nourish Hair (首烏丸) promotes healthy hair.* Ingredients include: Zhi Shou Wu