Wellbeing

Wellbeing

10 items

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Clear Skin Formula

$22.99

Margarite Acne Pills: Clear Skin (珍珠暗瘡丸) is a formula that offers support for clear, healthy skin.* Ingredients include: Huang Qin Pian, Zhen Zhu, Mu Dan Pi, Huang Bai, Ku Shen, Di Huang, Tu Fu Li...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Nourish Hair Formula

$19.99

Shou Wu Wan: Nourish Hair (首烏丸) promotes healthy hair.* Ingredients include: Zhi Shou Wu

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Digestive Relief Formula

$19.99

Kang Ning Wan: Digestive Relief (康寧丸) offers support for occasional nausea, gas and bloating.* Ingredients include: Fu Ling, Yi Yi Ren -sheng, Ju Hua, Cang Zhu, Guang Huo Xiang, Shen Qu, Hou Po, Ge...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Emperors Heart Yin

$19.99

Tian Wang Bu Xin Wan: Emperors Heart Yin Formula (天王補心丸) promotes a balanced mood and healthy sleep.* Ingredients include: Di Huang -shu, Dang Gui Pian, Bai Zi Ren, Tian Men Dong, Wu Wei Zi, Mai Me...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Golden Cabinet Kidney Formula

$23.99

Jin Gui Shen Qi Wan: Golden Cabinet Kidney Formula (金匱腎氣丸) Promotes balanced Kidney Yin, Yang and Jing.* Prepared Rehmannia Root, Chinese Yam Asiatic Dogwood Fruit, Poria Sclerotium, Asian Water...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Tonify Spleen

$20.98

Gui Pi Wan: Tonify Spleen (歸脾丸) is a classic TCM formula to support the Spleen and Heart.* It is traditionally used to promote a balanced spleen Qi and a healthy stress response.* Ingredients inclu...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Six Flavor Tea Formula

$20.99

Liu Wei Di Huang Wan: Six Flavor Tea (六味地黃丸) supports balanced Kidney and Liver Yin. Ingredients include: Di Huang -shu, Shan Zhu Yu, Huai Shan / Shan Yao, Fu Ling, Mu Dan Pi, and Ze Xie.

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Joint Invigorator Formula

$22.99

Jin Gu Die Shang Wan: Joint Invigorator (筋骨跌傷丸) is a formula to support the musculoskeletal system, including the joints, tendons, bones, and soft tissues.* Ingredients include: San Qi / Tian Qi, X...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Tonify the Middle Formula

$20.99

Bu Zhong Yi Qi Wan: Tonify the Middle (補中益氣丸) is an important TCM formula to support Middle Qi and healthy digestion.* Ingredients include: Huang Qi-Zhong Hao, Ye Gan Cao, Chai Hu, Chen Pi, Dang Sh...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Peaceful Sleep

$22.99

An Mien Wan: Peaceful Sleep (安眠丸) is a formula to support healthy sleep and occasional emotional stress.* Ingredients include: Bai Zi Ren, Di Huang -shu, Zhi Yuan Zhi, Jie Geng, Suan Zao Ren, Chen ...