Teapills

Teapills

13 items

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Advanced Cold Formula

$22.99

Yin Qiao Jie Du Wan: Advanced Cold (銀翹解毒丸) for immune defense support is formulated to clear Wind and Heat.* Ingredients include: Lian Qiao, Jin Yin Hua (HeNan), Bo He, Jie Geng, Lu Gen, Niu Bang Z...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Clear Skin Formula

$22.99

Margarite Acne Pills: Clear Skin (珍珠暗瘡丸) is a formula that offers support for clear, healthy skin.* Ingredients include: Huang Qin Pian, Zhen Zhu, Mu Dan Pi, Huang Bai, Ku Shen, Di Huang, Tu Fu Li...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Cold Burst Formula

$20.99

Zhong Gan Ling: Cold Burst (重感靈) is a formula for immune defense support.* Ingredients include: Huang Qin Pian, Jing Jie, Nan Ban Lan Gen, Mao Dong Qing, Gang Mei Gen, Lian Qiao, Niu Bang Zi, Xuan...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Cold Harmony

$19.99

Gan Mao Ling Wan: Cold Harmony (感冒靈丸) is a formula for immune defense support.* Ingredients include: Ge Gen, Da Qing Ye, Bo He, Lian Qiao, Qian Hu, Ku Xing Ren, Ju Hua, Jie Geng and Ye Gan Cao.   ...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Cool Sinus Formula

$20.99

Bi Yan Wan: Cool Sinus (鼻炎丸) may calm seasonal allergy conditions that manifest as nasal blockages, irritated eyes, and sneezing. It is best used when Wind and Heat are present. Ingredients inclu...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Digestive Relief Formula

$19.99

Kang Ning Wan: Digestive Relief (康寧丸) offers support for occasional nausea, gas and bloating.* Ingredients include: Fu Ling, Yi Yi Ren -sheng, Ju Hua, Cang Zhu, Guang Huo Xiang, Shen Qu, Hou Po, Ge...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Early Defense Formula

$19.99

Sang Ju Wan: Early Defense (桑菊丸) supports upper respiratory issues when cold or allergy complications first arise. Best used in the early stages of seasonal conditions.* Ingredients include: Sang Y...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Easy Wanderer Formula

$19.99

Xiao Yao Wan: Easy Wanderer (逍遙丸) is a formula to support healthy menstruation.* Ingredients include: Dang Gui Pian, Chai Hu, Fu Ling, Sheng Jiang -5:1 Extract, Bai Shao, Bai Zhu, Ye Gan Cao, and B...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Easy Wanderer Plus Formula

$20.99

Jia Wei Xiao Yao Wan: Easy Wanderer Plus (加味逍遙丸) supports balanced liver Qi and a healthy menstrual cycle.* Ingredients include: Zhi Zi, Mu Dan Pi, Dang Gui Pian, Bai Zhu, Fu Ling, Chai Hu, Bai Sha...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Nourish Hair Formula

$19.99

Shou Wu Wan: Nourish Hair (首烏丸) promotes healthy hair.* Ingredients include: Zhi Shou Wu

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Tonify the Middle Formula

$20.99

Bu Zhong Yi Qi Wan: Tonify the Middle (補中益氣丸) is an important TCM formula to support Middle Qi and healthy digestion.* Ingredients include: Huang Qi-Zhong Hao, Ye Gan Cao, Chai Hu, Chen Pi, Dang Sh...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Screen Formula

$21.99

Yu Ping Feng Wan: Jade Screen (玉屏風丸) is a formula for immune defense support that promotes a healthy stress response.* Ingredients include: Huang Qi-Zhong Hao, Fang Feng, and Bai Zhu.