Women's Health

Women's Health

9 items

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Clear Skin Formula

$22.99

Margarite Acne Pills: Clear Skin (珍珠暗瘡丸) is a formula that offers support for clear, healthy skin.* Ingredients include: Huang Qin Pian, Zhen Zhu, Mu Dan Pi, Huang Bai, Ku Shen, Di Huang, Tu Fu Li...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Menopause

$20.98

Zhi Bai Di Huang Wan: Menopause (知柏地黃丸) is a formula that supports menopause, especially related to a Kidney Yin fire deficiency.* Ingredients include: Di Huang -shu, Huai Shan / Shan Yao, Shan Zhu...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Women's Treasure

$20.98

Ba Zhen Wan: Women's Treasure (八珍丸) is a formula to support women's health.* Ingredients include: Dang Gui Pian, Di Huang -shu, Bai Zhu, Bai Shao, Dang Shen, Fu Ling, Chuan Xiong and Ye Gan Cao. * ...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Nourish Hair Formula

$19.99

Shou Wu Wan: Nourish Hair (首烏丸) promotes healthy hair.* Ingredients include: Zhi Shou Wu

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Easy Wanderer Formula

$19.99

Xiao Yao Wan: Easy Wanderer (逍遙丸) is a formula to support healthy menstruation.* Ingredients include: Dang Gui Pian, Chai Hu, Fu Ling, Sheng Jiang -5:1 Extract, Bai Shao, Bai Zhu, Ye Gan Cao, and B...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Digestive Relief Formula

$19.99

Kang Ning Wan: Digestive Relief (康寧丸) offers support for occasional nausea, gas and bloating.* Ingredients include: Fu Ling, Yi Yi Ren -sheng, Ju Hua, Cang Zhu, Guang Huo Xiang, Shen Qu, Hou Po, Ge...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Tonify the Middle Formula

$20.99

Bu Zhong Yi Qi Wan: Tonify the Middle (補中益氣丸) is an important TCM formula to support Middle Qi and healthy digestion.* Ingredients include: Huang Qi-Zhong Hao, Ye Gan Cao, Chai Hu, Chen Pi, Dang Sh...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Peaceful Sleep

$22.99

An Mien Wan: Peaceful Sleep (安眠丸) is a formula to support healthy sleep and occasional emotional stress.* Ingredients include: Bai Zi Ren, Di Huang -shu, Zhi Yuan Zhi, Jie Geng, Suan Zao Ren, Chen ...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Easy Wanderer Plus Formula

$20.99

Jia Wei Xiao Yao Wan: Easy Wanderer Plus (加味逍遙丸) supports balanced liver Qi and a healthy menstrual cycle.* Ingredients include: Zhi Zi, Mu Dan Pi, Dang Gui Pian, Bai Zhu, Fu Ling, Chai Hu, Bai Sha...